ALGEMENE VOORWAARDEN Gitaarles Loosduinen

 1. DEFINITIES
 • Opdrachtgever: degene die opdracht geeft aan Gitaarles Loosduinen om de in de offerte omschreven werkzaamheden uit te voeren.
 • Gitaarles Loosduinen: degene die de in de offerte omschreven werkzaamheden uitvoert.
 • Offerte: het voorstel waarin de met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden zijn omschreven en, indien van toepassing, nader zijn gespecificeerd door Gitaarles Loosduinen.
 • Educatie: alle leswerkzaamheden die Gitaarles Loosduinen voor haar rekening neemt, in welke vorm dan ook.
 • Uurtarief: het overeengekomen tarief voor werkzaamheden gedurende een klokuur van 60 minuten.

   2.TOEPASSELIJKHEID

Met het accepteren van de offerte middels ondertekening door de Opdrachtgever, wordt door de opdrachtgever afstand gedaan van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken en dit door beide partijen uitdrukkelijk is aanvaard.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Gitaarles Loosduinen is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel toegebracht aan personen, materialen, en/of ruimtes voor, tijdens of na door Gitaarles Loosduinen uitgevoerde werkzaamheden.

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Scripts, liederen, teksten, lesmateriaal, schetsen, opzetten, ruwe versies, al dan niet in digitale vorm, blijven ten alle tijde intellectueel eigendom van Gitaarles Loosduinen en mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gitaarles Loosduinen niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gedigitaliseerd en/of openbaar gemaakt.

 1. EISEN AAN DE RUIMTE WAARIN DE WERKZAAMHEDEN PLAATSVINDEN

Ruimtes waarin door Gitaarles Loosduinen werkzaamheden worden uitgevoerd dienen schoon, veilig, verwarmd en verlicht te zijn. In deze ruimte dient een aansluiting voor een muziekinstallatie en/of een laptop aanwezig te zijn. Tevens dient er een proper en goed functionerend toilet in de nabijheid van de ruimte aanwezig te zijn, voorzien van stromend water.

 1. HONORARIUM
 2. Door Gitaarles Loosduinen uitgevoerde werkzaamheden worden in rekening gebracht middels een uurtarief, tenzij hiervan bij het aangaan van de werkzaamheden uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 3. Indien het werkzaamheden betreft die worden uitgevoerd gedurende een periode langer dan een aantal uren, kan het tarief ook worden aangegeven middels een week- of een maandbedrag.
 4. Het overeengekomen tarief is van toepassing op alle werkzaamheden die voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.
 5. Werkzaamheden worden door Gitaarles Loosduinen in rekening gebracht middels een uurtarief of een week- of een maandbedrag, ongeacht of het daarbij werkzaamheden betreft die vallen in weken die kunnen worden aangemerkt als vakantieweken, roostervrije weken, tentamenweken, of anderszins.
 6. Door Gitaarles Loosduinen uitgevoerde werkzaamheden zijn BTW-plichtig. Voor door Gitaarles Loosduinen uitgevoerde werkzaamheden voor volwassenen ouder dan 21 jaar geldt een BTW tarief van 21%, voor door Gitaarles Loosduinen uitgevoerde werkzaamheden voor kinderen jonger dan 21 jaar geldt een tarief van 0% en voor door Gitaarles Loosduinen uitgevoerde werkzaamheden in een theater of op een ander podium geldt een BTW-tarief van 21%.
 7.  
 8.  
 9. OFFERTE EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

 

 1. De met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden worden nader omschreven in een offerte. Hierin is in ieder geval opgenomen:

– de naam van de opdrachtgever.

– de door Gitaarles Loosduinen te verrichten werkzaamheden.

– het tijdspad waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

– de betalingsvoorwaarden, met daarbij een uurtarief, een week- of een maandbedrag, of een afgesproken eindbedrag.

– de te verwachten extra kosten, waaronder kunnen vallen reiskosten, parkeerkosten, administratieve kosten.

 1. Met het ondertekenen van de offerte door de Opdrachtgever, komt de Opdracht zoals omschreven in de offerte van Gitaarles Loosduinen, tot stand.
 2. De in de offerte opgenomen werkzaamheden worden per maand gefactureerd. Hierbij geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Na deze 30 dagen geldt een verhoging van 15% voor het te factureren bedrag. Indien na de 2e termijn van 30 dagen nog steeds niet is betaald zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau om het openstaande bedrag te innen. Alle extra kosten hiervoor, daarbij inbegrepen de gemaakte kosten voor juridische hulp, zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Bij ontbinding van de offerte of bij annulering door de opdrachtgever geldt het volgende:

– 100% van de kosten wordt in rekening gebracht indien de ontbinding of annulering geschiedt binnen een maand voor de datum van de aanvang van de werkzaamheden;

– 75% van de kosten wordt in rekening gebracht indien de ontbinding of annulering geschiedt een maand voor de datum van de aanvang van de werkzaamheden:

– 50% van de kosten wordt in rekening gebracht indien de ontbinding of annulering geschiedt twee maanden voor de datum van de aanvang van de werkzaamheden:

– 25% van de kosten wordt in rekening gebracht indien de ontbinding of annulering geschiedt drie maanden voor de datum van de aanvang van de werkzaamheden:

– 20% van de kosten wordt in rekening gebracht indien de ontbinding of annulering geschiedt vier maanden voor de datum van de aanvang van de werkzaamheden.

 1. WERKZAAMHEDEN VAN Gitaarles Loosduinen

De werkzaamheden van Gitaarles Loosduinen bestaan uit:

 1. werkzaamheden van educatieve aard: alle vormen van lesgeven, in school/groepsverband, voor volwassenen en/of voor kinderen.
 2. werkzaamheden van productieve aard: alle vormen van werkzaamheden waarbij het doel is kunst & cultuur producten, zoals (lied)teksten, scripts, liedjes, lesontwerpen, schetsen, voorstellingen, ideeën, lesbrieven, te leveren voor een opdrachtgever met als doel een voorstelling vorm te geven.
 3. werkzaamheden van conceptuele aard: alle vormen van ideeën, schetsen, ontwerpen, lesplannen, die overlegd worden aan opdrachtgever met als doel project voor de opdrachtgever vorm te geven.
 4. werkzaamheden van uitvoerende aard: alle vormen van werkzaamheden waarbij Gitaarles Loosduinen een uitvoering ten gehore brengt.

 

      9.REGULIERE, WEKELIJKESE LESSEN VERZORGD DOOR Gitaarles Loosduinen

Gitaarles Loosduinen heeft een apart leerlingenreglement voor de reguliere, wekelijkse lessen op diverse locaties in Den Haag.

 1. ZIEKTE

Gitaarles Loosduinen behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte een opdracht te annuleren of een van de volgende alternatieven aan te bieden:

– er wordt in overleg met de opdrachtgever gezocht naar een mogelijkheid de werkzaamheden op een later tijdstip in te halen.

– er wordt in overleg met de opdrachtgever gezocht naar een mogelijkheid de werkzaamheden op een later tijdstip opnieuw aan te bieden.

– er wordt in overleg met de opdrachtgever gezocht naar een mogelijkheid de werkzaamheden door een ander dan Gitaarles Loosduinen te laten verzorgen.

 1. OVERMACHT

In geval van overmacht wordt de offerte ontbonden en vervallen de verplichtingen van Gitaarles Loosduinen richting de opdrachtgever. Indien mogelijk, zullen de opdrachtgever en Gitaarles Loosduinen naar een passend alternatief zoeken.

 1. NEDERLANDS RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.