LEERLINGENREGLEMENT Gitaarles Loosduinen 

Artikel 1. Algemene bepalingen & definities 

 1. In dit leerlingenreglement zijn de voorschriften neergelegd, zoals deze gelden voor de diensten van Gitaarles Loosduinen.
 2. De diensten van Gitaarles Loosduinen: het verzorgen van muziek- en/of muziekgerelateerde lessen.
 3. Gitaarles Loosduinen is een onderdeel van Eenmanszaak John Burki. Docenten die in dienst zijn of als freelancer werken voor Gitaarles Loosduinen, vallen ook onder dit leerlingenreglement, en worden bedoeld wanneer er sprake is van Gitaarles Loosduinen.
 4. Leerling: de natuurlijke persoon die de lessen volgt.
 5. De diensten van Gitaarles Loosduinen worden aangeboden op diverse locaties zoals aangegeven op de website.

 

Artikel 2. Inschrijven & opzeggen 

 1. Aanmelding voor een cursus gebeurt mondeling, telefonisch of per mail, waarbij zonodig een afspraak wordt gemaakt voor een kijk- of proefles.
 2. Een kijkles is gratis en wordt bij een reguliere les ingepland. Voor een proefles is er sprake van een éénmalige individuele les en wordt vooraf in rekening gebracht. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het totale cursusgeld bij inschrijving.
 3. Bij individuele muzieklessen wordt in overleg een vaste wekelijkse afspraak gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de dagen en tijden dat de leerling geen mogelijkheid heeft om lessen te volgen, en de dagen en tijden waarop de desbetreffende docent de individuele lessen kan aanbieden.
 4. Afhankelijk van beschikbaarheid kan er op elk gewenst moment aangevangen worden met een cursus. Het maandelijkse cursustarief wordt dan in de eerste maand van aanvang gecompenseerd naar het aantal werkelijk te geven lessen in die maand.
 5. In- en uitschrijven, evenals wisseling van cursus, vindt altijd in overleg plaats.
 6. Tijdens de schoolvakanties worden de nieuwe inschrijvingen ingedeeld in groepen en op het rooster geplaatst.
 7. De inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
 8. Voor inschrijving worden éénmalig inschrijf- en administratiekosten in rekening gebracht.
 9. Voor iedere cursus geldt een minimum en een maximum aantal deelnemers. Is de cursus vol, dan krijgt u bericht dat u op een wachtlijst staat. Wordt het minimum niet gehaald, dan kan Gitaarles Loosduinen besluiten de cursus niet te laten doorgaan. U krijgt hiervan uiterlijk 1 week voor aanvang bericht.
 10. Een inschrijving is volledig als een inschrijfformulier volledig en ondertekend wordt ingeleverd. Door ondertekening verklaart de cursist/ouder/verzorger zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Gitaarles Loosduinen, Tarieven en Leerlingenrelement zoals te vinden op onze website. Via e-mail of telefoon worden de gegevens van de cursist verzameld.
 11. Inschrijving van maatjesklassen (2 deelnemers), minigroepen (3 of meer deelnemers) en bandcoaching (3 of meer deelnemers) is afhankelijk van leeftijd, niveau, interesse, etc. en een

goede match. Mocht blijken dat er teveel verschil tussen de cursisten bestaat dan zal naar een andere oplossing worden gezocht. Gitaarles Loosduinen behoudt zich het recht voor, ook na inschrijving, de cursist weer op de wachtlijst te plaatsen, of indien het aantal deelnemers in een groep door tussentijdse opzegging niet meer aan het aantal benodigde minimum deelnemers voldoet, om te zetten van een minigroep (3 of meer deelnemers) naar een maatjesklas (2 deelnemers) en van een maatjesklas naar individuele les. Na wijziging zal het overeenkomstige tarief in rekening worden gebracht.

 1. Aan de aanmelding kunnen door de leerling geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend.
 2. De opzegtermijn is één kalendermaand. Indien er geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden dan wordt de cursus stilzwijgend verlengd.
 3. Betaling geschiedt te allen tijde vooraf per maand of gehele cursus op factuur basis.
 4. Cursusgelden worden nooit gerestitueerd.
 5. Bij onderbreking gedurende het cursusseizoen, wordt in onderling overleg besloten op welk moment de leerling pas weer in kan stappen.

 

Artikel 3.a. Afspraken over individuele lessen 

 1. Gitaarles Loosduinen verwacht van de leerling dat hij/zij de lessen regelmatig volgt. Geldige redenen om de les af te zeggen zijn ziekte en overmacht. Is deze afmelding minimaal 24 uur voor de les geschied, dan zal beoordeeld worden of de les zal worden gerestitueerd.
 2. Indien mogelijk, kan een gemiste les worden ingehaald. Dit gebeurt in overleg tussen Gitaarles Loosduinen en de leerling.
 3. Het meebrengen van de afgesproken lesbenodigdheden wordt door Gitaarles Loosduinen als wezenlijk geacht om de lessen goed te kunnen volgen.
 4. De leerling verplicht zich zo goed als mogelijk de lessen voor te bereiden om de continuïteit in zijn/haar educatief proces te waarborgen.
 5. Gitaarles Loosduinen behoudt zich het recht voor om gedurende het seizoen een cursus stop te zetten wanneer artikelen 3.a.a. tot en met 3.a.d. consequent niet worden nagekomen. Indien de leerling minderjarig is, zal er eerst een gesprek met de ouder of verzorger van de leerling plaatsvinden.
 6. Gitaarles Loosduinen behoudt zich het recht voor lestijden, lesdagen en docenten te kunnen wijzigen i.v.m beschikbaarheid van docenten en leslocaties

 

Artikel 3.b. Afspraken over groepslessen 

 1. Gitaarles Loosduinen verwacht van de leerling dat hij/zij de lessen regelmatig volgt. Indien de leerling ziek is of onverwacht niet kan graag per e-mail melden.
 2. Het meebrengen van de afgesproken lesbenodigdheden wordt door Gitaarles Loosduinen als wezenlijk geacht om de lessen goed te kunnen volgen.
 3. De leerling verplicht zich zo goed als mogelijk de lessen voor te bereiden om de continuïteit in zijn/haar educatief proces te waarborgen. De docent geeft aan wat de (huiswerk)verwachtingen zijn van week tot week. Richtlijn is voor kinderen vanaf 6 jaar: elke dag 15 minuten met muziek bezig zijn. Dat omvat oefenen, improviseren, spelen voor de lol, luisteren.
 4. Gitaarles Loosduinen behoudt zich het recht voor om gedurende het seizoen een cursus stop te zetten wanneer artikelen 3.b.a. tot en met 3.b.c. consequent niet worden nagekomen. Indien de leerling minderjarig is, zal er eerst een gesprek met de ouder of verzorger van de leerling plaatsvinden.
 5. Gitaarles Loosduinen behoudt zich het recht voor lestijden, lesdagen en docenten te kunnen wijzigen i.v.m beschikbaarheid van docenten en leslocaties

 

Artikel 4. Seizoen & tarieven 

 1. Het cursusseizoen loopt van september tot en met juni. Gitaarles Loosduinen neemt de geldende schoolvakanties (Regio Midden) in acht.
 2. De cursustarieven worden door Gitaarles Loosduinen ieder seizoen opnieuw vastgesteld. Deze tarieven zijn gebaseerd op het aantal deelnemers, de locatie, lesduur en het aantal lessen.
 3. Alle cursustarieven worden op onze website gepubliceerd.
 4. Het cursusgeld wordt in rekening gebracht vanaf het instapmoment. Hierbij wordt het werkelijke aantal lessen in acht genomen tot en met het einde van de cursus.
 5. Het cursusgeld wordt in maandtermijnen of in één keer voor de gehele cursus vooraf voldaan. U ontvangt hiervoor een digitale factuur.

 

Artikel 5. Betalingsverplichtingen 

 1. De afspraak over de vaste lestijd en de eerste aanmelding hiervoor, brengt een betalingsverplichting met zich mee, zoals vastgesteld in dit reglement.
 2. De leerling of de ouder of verzorger van de leerling verplicht zich de lessen te betalen door middel van een factuur welke door Gitaarles Loosduinen per e-mail wordt verzonden. Indien de factuur niet binnen 14 dagen betaald is, wordt deze nogmaals aangeboden. Indien het factuurbedrag daarna binnen 14 dagen niet is voldaan, dan zal het te betalen bedrag worden overgedragen aan een incassobureau om het openstaande bedrag te innen. Alle extra kosten hiervoor, daarbij inbegrepen de gemaakte kosten voor juridische hulp, zijn in dat geval voor rekening van de leerling of de ouder of verzorger van de leerling.
 3. Bij maandelijkse facturering vallen de factuurmomenten in de week bij aanvang van de eerste les van iedere maand. Bij facturering van het gehele cursusseizoen valt het factuurmoment in de week bij aanvang van de eerste les van de cursus.
 4. Met uitzondering van artikel 3.a.a. worden lesgelden nooit gerestitueerd.

 

Artikel 6. Privacy en Internet 

 1. Er zullen gedurende het cursusjaar regelmatig foto’s/video’s worden gemaakt voor o.a. de website. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart men zich hiermee akkoord. Cursisten kunnen hier van te voren bezwaar maken.
 2. Wij respecteren de privacy van onze cursisten en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die we nodig hebben voor onze administratie zullen wij niet verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens en de bewaring daarvan omgaan.
 3. Alle informatie op de internetsite van Gitaarles Loosduinen is met zorg samengesteld. Het is ondanks dat, niet uit te sluiten dat informatie mogelijk onjuist, onvolledig en/of niet meer actueel is. Gitaarles Loosduinen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Bezoekers en/of gebruikers op de internetsite van Gitaarles Loosduinen kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de internetsite aangeboden informatie. Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht, portretrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 6. Slotbepalingen

 1. Dit leerlingenreglement is voor iedereen ter inzage en beschikbaar gesteld via onze website: www.gitaarlesLoosduinen.nl.
 2. Aanvullend op dit leerlingenreglement zijn de Algemene Voorwaarden van Gitaarles Loosduinen, zoals te vinden op de website www.gitaarlesLoosduinen.nl van toepassing.